Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:27

New American Standard Version
Mark 1:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were all amazed, so that they debated among themselves, saying, ""What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him."
NA26 – καὶ ἐθαμβήθησαν (5681) ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν (5721) πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, (5723) Τί ἐστιν (5748) τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, (5719) καὶ ὑπακούουσιν (5719) αὐτῷ.
WH – και εθαμβηθησαν (5681) απαντες ωστε συζητειν (5721) [ αυτους | προς εαυτους ] λεγοντας (5723) τι εστιν (5719) τουτο διδαχη καινη κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει (5719) και υπακουουσιν (5719) αυτω
PES – ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile