Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:40,47

New American Standard Version
Mark 15:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There were also {some} women looking on from a distance, among whom {were} Mary Magdalene, and Mary the mother of James the Less and Joses, and Salome.
NA26 – Ἦσαν (5713) δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, (5723) ἐν αἷς καὶ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη,
WH – ησαν (5707) δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι (5723) εν αις και [ μαριαμ | μαρια ] η μαγδαληνη και μαρια η ιακωβου του μικρου και ιωσητος μητηρ και σαλωμη
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܘܫܳܠܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  
Mark 15:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Mary Magdalene and Mary the {mother} of Joses were looking on {to see} where He was laid.
NA26 – δὲ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆτος ἐθεώρουν (5707) ποῦ τέθειται. (5769)
WH – η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωσητος εθεωρουν (5707) που τεθειται (5769)
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܝܽܘܣܺܐ ܚܙܰܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile