Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:66

New American Standard Version
Mark 14:66
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As Peter was below in the courtyard, one of the servant-girls of the high priest *came,
NA26 – Καὶ ὄντος (5752) τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται (5736) μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
WH – και οντος (5723) του πετρου κατω εν τη αυλη ερχεται (5736) μια των παιδισκων του αρχιερεως
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀
Lexical Parser: