Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:54,67

New American Standard Bible
Mark 14:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter had followed Him at a distance, right into the courtyard of the high priest; and he was sitting with the officers and warming himself at the fire.
NA26 – καὶ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν (5656) αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν (5713) συγκαθήμενος (5740) μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος (5734) πρὸς τὸ φῶς.
WH – και ο πετρος απο μακροθεν ηκολουθησεν (5656) αυτω εως εσω εις την αυλην του αρχιερεως και ην (5707) συγκαθημενος (5740) μετα των υπηρετων και θερμαινομενος (5734) προς το φως
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܘܫܳܚܶܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:67
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and seeing Peter warming himself, she looked at him and *said, ""You also were with Jesus the Nazarene."
NA26 – καὶ ἰδοῦσα (5631) τὸν Πέτρον θερμαινόμενον (5734) ἐμβλέψασα (5660) αὐτῷ λέγει, (5719) Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα (5713) τοῦ Ἰησοῦ.
WH – και ιδουσα (5631) τον πετρον θερμαινομενον (5734) εμβλεψασα (5660) αυτω λεγει (5719) και συ μετα του ναζαρηνου ησθα (5707) του ιησου
PES – ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܳܚܶܢ ܘܚܳܪܰܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܗܘܰܝܬ݁ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile