Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:47

New American Standard Version
Mark 14:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But one of those who stood by drew his sword, and struck the slave of the high priest and cut off his ear.
NA26 – εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων (5761) σπασάμενος (5671) τὴν μάχαιραν ἔπαισεν (5656) τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν (5627) αὐτοῦ τὸ ὠτάριον.
WH – εις δε [τις] των παρεστηκοτων (5761) σπασαμενος (5671) την μαχαιραν επαισεν (5656) τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν (5627) αυτου το ωταριον
PES – ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܫܡܰܛ ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܘܰܡܚܳܝܗ݈ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܫܰܩܠܳܗ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile