Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:30

New American Standard Bible
Mark 14:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus *said to him, ""Truly I say to you, that this very night, before a rooster crows twice, you yourself will deny Me three times."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω (5719) σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι (5658) τρίς με ἀπαρνήσῃ. (5695)
WH – και λεγει (5719) αυτω ο ιησους αμην λεγω (5719) σοι οτι συ σημερον ταυτη τη νυκτι πριν η δις αλεκτορα φωνησαι (5658) τρις με απαρνηση (5695)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile