Lectionary Calendar
Wednesday, April 17th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:35

New American Standard Bible
Mark 13:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore, be on the alert--for you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning--
NA26 – γρηγορεῖτε (5720) οὖν, οὐκ οἴδατε (5758) γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, (5736) ὀψὲ μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας πρωΐ,
WH – γρηγορειτε (5720) ουν ουκ οιδατε (5758) γαρ ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται (5736) η οψε η μεσονυκτιον η αλεκτοροφωνιας η πρωι
PES – ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܡܰܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile