Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:7

New American Standard Bible
Mark 12:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But those vine-growers said to one another, 'This is the heir; come, let us kill him, and the inheritance will be ours!'
NA26 – ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν (5627) ὅτι Οὗτός ἐστιν (5748) κληρονόμος· δεῦτε (5773) ἀποκτείνωμεν (5725) αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται (5704) κληρονομία.
WH – εκεινοι δε οι γεωργοι προς εαυτους ειπαν (5627) οτι ουτος εστιν (5719) ο κληρονομος δευτε (5720) αποκτεινωμεν (5725) αυτον και ημων εσται (5695) η κληρονομια
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile