Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:38

New American Standard Version
Mark 12:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In His teaching He was saying: ""Beware of the scribes who like to walk around in long robes, and {like} respectful greetings in the market places,
NA26 – Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν, (5707) Βλέπετε (5720) ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων (5723) ἐν στολαῖς περιπατεῖν (5721) καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
WH – και εν τη διδαχη αυτου ελεγεν (5707) βλεπετε (5720) απο των γραμματεων των θελοντων (5723) εν στολαις περιπατειν (5721) και ασπασμους εν ταις αγοραις
PES – ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܛܠܶܐ ܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile