Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:16

New American Standard Bible
Mark 12:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They brought {one.} And He *said to them, ""Whose likeness and inscription is this?" And they said to Him, ""Caesar's."
NA26 – οἱ δὲ ἤνεγκαν. (5656) καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Τίνος εἰκὼν αὕτη καὶ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Καίσαρος.
WH – οι δε ηνεγκαν (5656) και λεγει (5719) αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπαν (5627) αυτω καισαρος
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܨܰܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile