Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:34

New American Standard Version
Mark 10:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""They will mock Him and spit on Him, and scourge Him and kill {Him,} and three days later He will rise again."
NA26 – καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν (5692) αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν (5692) αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, (5692) καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. (5698)
WH – και εμπαιξουσιν (5692) αυτω και εμπτυσουσιν (5692) αυτω και μαστιγωσουσιν (5692) αυτον και αποκτενουσιν (5692) και μετα τρεις ημερας αναστησεται (5698)
PES – ܘܰܢܒ݂ܰܙܚܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܘܰܢܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܢܶܪܩܽܘܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile