Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:19

New American Standard Version
Mark 10:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You know the commandments, ' , , , Do not defraud, .' """"
NA26 – τὰς ἐντολὰς οἶδας· (5758) Μὴ φονεύσῃς, (5661) Μὴ μοιχεύσῃς, (5661) Μὴ κλέψῃς, (5661) Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, (5661) Μὴ ἀποστερήσῃς, (5661) Τίμα (5720) τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.
WH – τας εντολας οιδας (5758) μη φονευσης (5661) μη μοιχευσης (5661) μη κλεψης (5661) μη ψευδομαρτυρησης (5661) μη αποστερησης (5661) τιμα (5720) τον πατερα σου και την μητερα
PES – ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ ܠܳܐ ܬ݁ܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܣܗܰܕ݂ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܠܽܘܡ ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile