Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:11

New American Standard Version
Mark 10:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *said to them, ""Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her;
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ (5661) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ (5661) ἄλλην μοιχᾶται (5736) ἐπ αὐτήν,
WH – και λεγει (5719) αυτοις ος αν απολυση (5661) την γυναικα αυτου και γαμηση (5661) αλλην μοιχαται (5736) επ αυτην
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܢܶܣܰܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile