Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:7

New American Standard Version
Luke 9:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Herod the tetrarch heard of all that was happening; and he was greatly perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead,
NA26 – Ἤκουσεν (5656) δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης τὰ γινόμενα (5740) πάντα, καὶ διηπόρει (5707) διὰ τὸ λέγεσθαι (5745) ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη (5681) ἐκ νεκρῶν,
WH – ηκουσεν (5656) δε ηρωδης ο τετρααρχης τα γινομενα (5740) παντα και διηπορει (5707) δια το λεγεσθαι (5745) υπο τινων οτι ιωαννης ηγερθη (5681) εκ νεκρων
PES – ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile