Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:16

New American Standard Version
Luke 9:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed them, and broke {them,} and kept giving {them} to the disciples to set before the people.
NA26 – λαβὼν (5631) δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας (5660) εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν (5656) αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν (5656) καὶ ἐδίδου (5707) τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι (5629) τῷ ὄχλῳ.
WH – λαβων (5631) δε τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας (5660) εις τον ουρανον ευλογησεν (5656) αυτους και κατεκλασεν (5656) και εδιδου (5707) τοις μαθηταις παραθειναι (5629) τω οχλω
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܢܽܘܢܺܝܢ ܘܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile