Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:11,42

New American Standard Version
Luke 9:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the crowds were aware of this and followed Him; and welcoming them, He {began} speaking to them about the kingdom of God and curing those who had need of healing.
NA26 – οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες (5631) ἠκολούθησαν (5656) αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει (5707) αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας (5723) θεραπείας ἰᾶτο. (5711)
WH – οι δε οχλοι γνοντες (5631) ηκολουθησαν (5656) αυτω και αποδεξαμενος (5666) αυτους ελαλει (5707) αυτοις περι της βασιλειας του θεου και τους χρειαν εχοντας (5723) θεραπειας ιατο (5711)
PES – ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While he was still approaching, the demon slammed him {to the ground} and threw him into a convulsion. But Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the boy and gave him back to his father.
NA26 – ἔτι δὲ προσερχομένου (5740) αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν· ἐπετίμησεν (5656) δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο (5662) τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν (5656) αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.
WH – ετι δε προσερχομενου (5740) αυτου ερρηξεν (5656) αυτον το δαιμονιον και συνεσπαραξεν (5656) επετιμησεν (5656) δε ο ιησους τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο (5662) τον παιδα και απεδωκεν (5656) αυτον τω πατρι αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܪܡܝܶܗ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܗܰܘ ܘܡܰܥܣܶܗ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܐܣܝܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile