Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:7

New American Standard Version
Luke 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Other {seed} fell among the thorns; and the thorns grew up with it and choked it out.
NA26 – καὶ ἕτερον ἔπεσεν (5627) ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι (5651) αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.
WH – και ετερον επεσεν (5627) εν μεσω των ακανθων και συμφυεισαι (5651) αι ακανθαι απεπνιξαν (5656) αυτο
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܺܝܥܰܘ ܥܰܡܶܗ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܚܰܢܩܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile