Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:6,8

New American Standard Version
Luke 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Other {seed} fell on rocky {soil,} and as soon as it grew up, it withered away, because it had no moisture.
NA26 – καὶ ἕτερον κατέπεσεν (5627) ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν (5651) ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν (5721) ἰκμάδα.
WH – και ετερον κατεπεσεν (5627) επι την πετραν και φυεν (5651) εξηρανθη (5681) δια το μη εχειν (5721) ικμαδα
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܝܺܥܳܐ ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܝܺܒ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  
Luke 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Other {seed} fell into the good soil, and grew up, and produced a crop a hundred times as great." As He said these things, He would call out, ""He who has ears to hear, let him hear."
NA26 – καὶ ἕτερον ἔπεσεν (5627) εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν (5651) ἐποίησεν (5656) καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων (5723) ἐφώνει, (5707) ἔχων (5723) ὦτα ἀκούειν (5721) ἀκουέτω. (5720)
WH – και ετερον επεσεν (5627) εις την γην την αγαθην και φυεν (5651) εποιησεν (5656) καρπον εκατονταπλασιονα ταυτα λεγων (5723) εφωνει (5707) ο εχων (5723) ωτα ακουειν (5721) ακουετω (5720)
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܺܝܥܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܡܳܐܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܩܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile