Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:55

New American Standard Version
Luke 8:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And her spirit returned, and she got up immediately; and He gave orders for {something} to be given her to eat.
NA26 – καὶ ἐπέστρεψεν (5656) τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη (5627) παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι (5683) φαγεῖν. (5629)
WH – και επεστρεψεν (5656) το πνευμα αυτης και ανεστη (5627) παραχρημα και διεταξεν (5656) αυτη δοθηναι (5683) φαγειν (5629)
PES – ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܳܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile