Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:45

New American Standard Version
Luke 8:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said, ""Who is the one who touched Me?" And while they were all denying it, Peter said, ""Master, the people are crowding and pressing in on You."
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) Ἰησοῦς, Τίς ἁψάμενός (5671) μου; ἀρνουμένων (5740) δὲ πάντων εἶπεν (5627) Πέτρος, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν (5719) σε καὶ ἀποθλίβουσιν. (5719)
WH – και ειπεν (5627) ο ιησους τις ο αψαμενος (5671) μου αρνουμενων (5740) δε παντων ειπεν (5627) ο πετρος επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν (5719) σε και αποθλιβουσιν (5719)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܘܚܳܒ݂ܨܺܝܢ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile