Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:40

New American Standard Version
Luke 8:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as Jesus returned, the people welcomed Him, for they had all been waiting for Him.
NA26 – Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν (5721) τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὄχλος, ἦσαν (5713) γὰρ πάντες προσδοκῶντες (5723) αὐτόν.
WH – εν δε τω υποστρεφειν (5721) τον ιησουν απεδεξατο (5662) αυτον ο οχλος ησαν (5707) γαρ παντες προσδοκωντες (5723) αυτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܒ݁ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile