Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:29

New American Standard Version
Luke 8:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He had commanded the unclean spirit to come out of the man. For it had seized him many times; and he was bound with chains and shackles and kept under guard, and {yet} he would break his bonds and be driven by the demon into the desert.
NA26 – παρήγγειλεν (5656) γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει (5715) αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο (5712) ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, (5746) καὶ διαρρήσσων (5723) τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο (5712) ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.
WH – [ παρηγγελλεν (5707) | παρηγγειλεν (5656) ] γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν (5629) απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει (5715) αυτον και εδεσμευετο (5712) αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος (5746) και διαρρησσων (5723) τα δεσμα ηλαυνετο (5712) [ απο | υπο ] του δαιμονιου εις τας ερημους
PES – ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܡܶܬ݂ܶܐܣܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܶܒ݂ܠܶܐ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܦ݂ܰܣܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܣܽܘܪܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile