Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:24,45

New American Standard Version
Luke 8:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They came to Jesus and woke Him up, saying, ""Master, Master, we are perishing!" And He got up and rebuked the wind and the surging waves, and they stopped, and it became calm.
NA26 – προσελθόντες (5631) δὲ διήγειραν (5656) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. (5731) δὲ διεγερθεὶς (5685) ἐπετίμησεν (5656) τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος· καὶ ἐπαύσαντο, (5668) καὶ ἐγένετο (5633) γαλήνη.
WH – προσελθοντες (5631) δε διηγειραν (5656) αυτον λεγοντες (5723) επιστατα επιστατα απολλυμεθα (5731) ο δε διεγερθεις (5685) επετιμησεν (5656) τω ανεμω και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο (5668) και εγενετο (5633) γαληνη
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܐܰܥܺܝܪܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܚܫܽܘܠܶܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܘܢܳܚܘ ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 8:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said, ""Who is the one who touched Me?" And while they were all denying it, Peter said, ""Master, the people are crowding and pressing in on You."
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) Ἰησοῦς, Τίς ἁψάμενός (5671) μου; ἀρνουμένων (5740) δὲ πάντων εἶπεν (5627) Πέτρος, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν (5719) σε καὶ ἀποθλίβουσιν. (5719)
WH – και ειπεν (5627) ο ιησους τις ο αψαμενος (5671) μου αρνουμενων (5740) δε παντων ειπεν (5627) ο πετρος επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν (5719) σε και αποθλιβουσιν (5719)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܘܚܳܒ݂ܨܺܝܢ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile