Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:19

New American Standard Version
Luke 8:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And His mother and brothers came to Him, and they were unable to get to Him because of the crowd.
NA26 – Παρεγένετο (5633) δὲ πρὸς αὐτὸν μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο (5711) συντυχεῖν (5629) αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον.
WH – παρεγενετο (5633) δε προς αυτον η μητηρ και οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυναντο (5711) συντυχειν (5629) αυτω δια τον οχλον
PES – ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile