Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:17

New American Standard Version
Luke 8:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For nothing is hidden that will not become evident, nor {anything} secret that will not be known and come to light.
NA26 – οὐ γάρ ἐστιν (5748) κρυπτὸν οὐ φανερὸν γενήσεται, (5695) οὐδὲ ἀπόκρυφον οὐ μὴ γνωσθῇ (5686) καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. (5632)
WH – ου γαρ εστιν (5719) κρυπτον ο ου φανερον γενησεται (5695) ουδε αποκρυφον ο ου μη γνωσθη (5686) και εις φανερον ελθη (5632)
PES – ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile