Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:15

New American Standard Version
Luke 8:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But the {seed} in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart, and hold it fast, and bear fruit with perseverance.
NA26 – τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν (5748) οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες (5660) τὸν λόγον κατέχουσιν (5719) καὶ καρποφοροῦσιν (5719) ἐν ὑπομονῇ.
WH – το δε εν τη καλη γη ουτοι εισιν (5719) οιτινες εν καρδια καλη και αγαθη ακουσαντες (5660) τον λογον κατεχουσιν (5719) και καρποφορουσιν (5719) εν υπομονη
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܘܛܳܒ݂ܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܳܐܚܕ݁ܺܝܢ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile