Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:14

New American Standard Version
Luke 8:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The {seed} which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way they are choked with worries and riches and pleasures of {this} life, and bring no fruit to maturity.
NA26 – τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, (5631) οὗτοί εἰσιν (5748) οἱ ἀκούσαντες, (5660) καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι (5740) συμπνίγονται (5743) καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. (5719)
WH – το δε εις τας ακανθας πεσον (5631) ουτοι εισιν (5719) οι ακουσαντες (5660) και υπο μεριμνων και πλουτου και ηδονων του βιου πορευομενοι (5740) συμπνιγονται (5743) και ου τελεσφορουσιν (5719)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܢܩܺܝܢ ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ ܠܳܐ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile