Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:1

New American Standard Version
Luke 8:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Soon afterwards, He {began} going around from one city and village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God. The twelve were with Him,
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν (5707) κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων (5723) καὶ εὐαγγελιζόμενος (5734) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,
WH – και εγενετο (5633) εν τω καθεξης και αυτος διωδευεν (5707) κατα πολιν και κωμην κηρυσσων (5723) και ευαγγελιζομενος (5734) την βασιλειαν του θεου και οι δωδεκα συν αυτω
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile