Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:34

New American Standard Version
Luke 7:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The Son of Man has come eating and drinking, and you say, 'Behold, a gluttonous man and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners!'
NA26 – ἐλήλυθεν (5754) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων (5723) καὶ πίνων, (5723) καὶ λέγετε, (5719) Ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.
WH – εληλυθεν (5754) ο υιος του ανθρωπου [ | ] και πινων (5723) και λεγετε (5719) ιδου (5640) ανθρωπος φαγος και οινοποτης φιλος τελωνων και αμαρτωλων
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܟ݁ܽܘܠܳܐ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܰܕ݂ܚܰܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile