Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:29

New American Standard Version
Luke 7:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When all the people and the tax collectors heard {this,} they acknowledged God's justice, having been baptized with the baptism of John.
NA26 – Καὶ πᾶς λαὸς ἀκούσας (5660) καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν (5656) τὸν θεόν, βαπτισθέντες (5685) τὸ βάπτισμα Ἰωάννου·
WH – και πας ο λαος ακουσας (5660) και οι τελωναι εδικαιωσαν (5656) τον θεον βαπτισθεντες (5685) το βαπτισμα ιωαννου
PES – ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܙܰܕ݁ܶܩܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܥܡܰܕ݂ܘ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile