Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:25

New American Standard Bible
Luke 7:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But what did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Those who are splendidly clothed and live in luxury are {found} in royal palaces!
NA26 – ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; (5629) ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; (5772) ἰδοὺ (5628) οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες (5723) ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. (5748)
WH – αλλα τι εξηλθατε (5627) ιδειν (5629) ανθρωπον εν μαλακοις ιματιοις ημφιεσμενον (5772) ιδου (5640) οι εν ιματισμω ενδοξω και τρυφη υπαρχοντες (5723) εν τοις βασιλειοις εισιν (5719)
PES – ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܪܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ ܡܫܰܒ݁ܚܶܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘܢܳܩܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile