Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:13

New American Standard Bible
Luke 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Lord saw her, He felt compassion for her, and said to her, ""Do not weep."
NA26 – καὶ ἰδὼν (5631) αὐτὴν κύριος ἐσπλαγχνίσθη (5675) ἐπ αὐτῇ καὶ εἶπεν (5627) αὐτῇ, Μὴ κλαῖε. (5720)
WH – και ιδων (5631) αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη (5675) επ αυτη και ειπεν (5627) αυτη μη κλαιε (5720)
PES – ܚܙܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܶܝܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile