Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:10

New American Standard Version
Luke 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After looking around at them all, He said to him, ""Stretch out your hand!" And he did {so;} and his hand was restored.
NA26 – καὶ περιβλεψάμενος (5671) πάντας αὐτοὺς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἔκτεινον (5657) τὴν χεῖρά σου. δὲ ἐποίησεν, (5656) καὶ ἀπεκατεστάθη (5681) χεὶρ αὐτοῦ.
WH – και περιβλεψαμενος (5671) παντας αυτους ειπεν (5627) αυτω εκτεινον (5657) την χειρα σου ο δε εποιησεν (5656) και απεκατεσταθη (5681) η χειρ αυτου
PES – ܘܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܚܒ݂ܰܪܬ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile