Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:7

New American Standard Version
Luke 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so they signaled to their partners in the other boat for them to come and help them. And they came and filled both of the boats, so that they began to sink.
NA26 – καὶ κατένευσαν (5656) τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας (5631) συλλαβέσθαι (5641) αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, (5627) καὶ ἔπλησαν (5656) ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι (5745) αὐτά.
WH – και κατενευσαν (5656) τοις μετοχοις εν τω ετερω πλοιω του ελθοντας (5631) συλλαβεσθαι (5641) αυτοις και [ | ] και επλησαν (5656) αμφοτερα τα πλοια ωστε βυθιζεσθαι (5745) αυτα
PES – ܘܰܪܡܰܙܘ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܥܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܣܦ݂ܺܝܢܶܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܡܶܛܒ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile