Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:6

New American Standard Version
Luke 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had done this, they enclosed a great quantity of fish, and their nets {began} to break;
NA26 – καὶ τοῦτο ποιήσαντες (5660) συνέκλεισαν (5656) πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερρήσσετο (5712) δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν.
WH – και τουτο ποιησαντες (5660) συνεκλεισαν (5656) πληθος ιχθυων πολυ διερρησσετο (5712) δε τα δικτυα αυτων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܚܒ݂ܰܫܘ ܢܽܘܢܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܘܡܶܨܛܰܪܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile