Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:1

New American Standard Bible
Luke 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now it happened that while the crowd was pressing around Him and listening to the word of God, He was standing by the lake of Gennesaret;
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι (5738) αὐτῷ καὶ ἀκούειν (5721) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν (5713) ἑστὼς (5761) παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,
WH – εγενετο (5633) δε εν τω τον οχλον επικεισθαι (5738) αυτω και ακουειν (5721) τον λογον του θεου και αυτος ην (5707) εστως (5761) παρα την λιμνην γεννησαρετ
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܰܫ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܶܢܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile