Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:39

New American Standard Version
Luke 4:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And standing over her, He rebuked the fever, and it left her; and she immediately got up and waited on them.
NA26 – καὶ ἐπιστὰς (5631) ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν (5656) τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν (5656) αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα (5631) διηκόνει (5707) αὐτοῖς.
WH – και επιστας (5631) επανω αυτης επετιμησεν (5656) τω πυρετω και αφηκεν (5656) αυτην παραχρημα δε αναστασα (5631) διηκονει (5707) αυτοις
PES – ܘܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܐܫܳܬ݂ܳܗ ܘܰܫܒ݂ܰܩܬ݂ܳܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile