Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:36

New American Standard Version
Luke 4:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And amazement came upon them all, and they {began} talking with one another saying, ""What is this message? For with authority and power He commands the unclean spirits and they come out."
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν (5707) πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, (5723) Τίς λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει (5719) τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
WH – και εγενετο (5633) θαμβος επι παντας και συνελαλουν (5707) προς αλληλους λεγοντες (5723) τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει (5719) τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται (5736)
PES – ܘܬ݂ܶܡܗܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܟ݁ܰܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܦ݁ܳܩܕ݁ܳܐ ܠܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܢܳܦ݂ܩܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile