Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:35

New American Standard Bible
Luke 4:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus rebuked him, saying, ""Be quiet and come out of him!" And when the demon had thrown him down in the midst {of the people,} he came out of him without doing him any harm.
NA26 – καὶ ἐπετίμησεν (5656) αὐτῷ Ἰησοῦς λέγων, (5723) Φιμώθητι (5682) καὶ ἔξελθε ἀπ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν (5660) αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν (5660) αὐτόν.
WH – και επετιμησεν (5656) αυτω ο ιησους λεγων (5723) φιμωθητι (5682) και εξελθε (5628) απ αυτου και ριψαν (5660) αυτον το δαιμονιον εις το μεσον εξηλθεν (5627) απ αυτου μηδεν βλαψαν (5660) αυτον
PES – ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܣܟ݂ܽܘܪ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܘܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܘܰܫܕ݂ܳܝܗ݈ܝ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܣܪܰܚ ܒ݁ܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile