Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:18

New American Standard Bible
Luke 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" Lord , . , , ,
NA26 – Πνεῦμα κυρίου ἐπ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν (5656) με εὐαγγελίσασθαι (5670) πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν (5758) με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι (5658) τεθραυσμένους (5772) ἐν ἀφέσει,
WH – πνευμα κυριου επ εμε ου εινεκεν εχρισεν (5656) με ευαγγελισασθαι (5670) πτωχοις απεσταλκεν (5758) με κηρυξαι (5658) αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι (5658) τεθραυσμενους (5772) εν αφεσει
PES – ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܫܚܰܢܝ ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝܪܰܝ ܠܶܒ݁ܳܐ ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܠܰܫܒ݂ܰܝܳܐ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܘܠܰܥܘܺܝܪܶܐ ܚܙܳܝܳܐ ܘܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝܪܶܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile