Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:7

New American Standard Version
Luke 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So he {began} saying to the crowds who were going out to be baptized by him, ""You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?
NA26 – Ἔλεγεν (5707) οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις (5740) ὄχλοις βαπτισθῆναι (5683) ὑπ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν (5629) ἀπὸ τῆς μελλούσης (5723) ὀργῆς;
WH – ελεγεν (5707) ουν τοις εκπορευομενοις (5740) οχλοις βαπτισθηναι (5683) υπ αυτου γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν (5656) υμιν φυγειν (5629) απο της μελλουσης (5723) οργης
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܡܶܥܡܰܕ݂ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܕ݂ܢܶܐ ܡܰܢܽܘ ܚܰܘܺܝܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile