Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:35

New American Standard Version
Luke 3:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Heber, the son of Shelah,
NA26 – τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαῦ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ
WH – του σερουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα
PES – ܒ݁ܰܪ ܣܳܪܽܘܓ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܰܪܥܽܘ ܒ݁ܰܪ ܦ݁ܳܠܳܓ݂ ܒ݁ܰܪ ܥܳܒ݂ܳܪ ܒ݁ܰܪ ܫܳܠܳܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile