Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:19

New American Standard Version
Luke 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Herod the tetrarch was reprimanded by him because of Herodias, his brother's wife, and because of all the wicked things which Herod had done,
NA26 – δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης, ἐλεγχόμενος (5746) ὑπ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν (5656) πονηρῶν Ἡρῴδης,
WH – ο δε ηρωδης ο τετρααρχης ελεγχομενος (5746) υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν (5656) πονηρων ο ηρωδης
PES – ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܣܶܣ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܘܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile