Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:51

New American Standard Version
Luke 24:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was blessing them, He parted from them and was carried up into heaven.
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ εὐλογεῖν (5721) αὐτὸν αὐτοὺς διέστη (5627) ἀπ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο (5712) εἰς τὸν οὐρανόν.
WH – και εγενετο (5633) εν τω ευλογειν (5721) αυτον αυτους διεστη (5627) απ αυτων [ [[και ανεφερετο (5712) εις τον ουρανον]] | και ανεφερετο (5712) εις τον ουρανον ]
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile