Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:4

New American Standard Version
Luke 24:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While they were perplexed about this, behold, two men suddenly stood near them in dazzling clothing;
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι (5733) αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ (5628) ἄνδρες δύο ἐπέστησαν (5627) αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. (5661)
WH – και εγενετο (5633) εν τω απορεισθαι (5733) αυτας περι τουτου και ιδου (5640) ανδρες δυο επεστησαν (5627) αυταις εν εσθητι αστραπτουση (5723)
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܶܝܢ ܬ݁ܰܡܺܝܗܳܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܩܳܡܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܡܰܒ݂ܪܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile