Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:35

New American Standard Version
Luke 24:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They {began} to relate their experiences on the road and how He was recognized by them in the breaking of the bread.
NA26 – καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη (5681) αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
WH – και αυτοι εξηγουντο (5711) τα εν τη οδω και ως εγνωσθη (5648) αυτοις εν τη κλασει του αρτου
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܨܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile