Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:50

New American Standard Bible
Luke 23:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a man named Joseph, who was a member of the Council, a good and righteous man
NA26 – Καὶ ἰδοὺ (5628) ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων (5723) καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος
WH – και ιδου (5640) ανηρ ονοματι ιωσηφ βουλευτης υπαρχων (5723) [ | [και] ] ανηρ αγαθος και δικαιος
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܽܘܠܶܘܛܺܐ ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile