Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:5

New American Standard Version
Luke 23:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they kept on insisting, saying, ""He stirs up the people, teaching all over Judea, starting from Galilee even as far as this place."
NA26 – οἱ δὲ ἐπίσχυον (5707) λέγοντες (5723) ὅτι Ἀνασείει (5719) τὸν λαὸν διδάσκων (5723) καθ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
WH – οι δε επισχυον (5707) λεγοντες (5723) οτι ανασειει (5719) τον λαον διδασκων (5723) καθ ολης της ιουδαιας και αρξαμενος (5671) απο της γαλιλαιας εως ωδε
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܫܰܓ݂ܫܶܗ ܠܥܰܡܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile