Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:32

New American Standard Version
Luke 23:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Two others also, who were criminals, were being led away to be put to death with Him.
NA26 – Ἤγοντο (5712) δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. (5683)
WH – ηγοντο (5712) δε και ετεροι κακουργοι δυο συν αυτω αναιρεθηναι (5683)
PES – ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܺܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile