Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:29

New American Standard Version
Luke 23:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For behold, the days are coming when they will say, 'Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.'
NA26 – ὅτι ἰδοὺ (5628) ἔρχονται (5736) ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, (5692) Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν (5656) καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. (5656)
WH – οτι ιδου (5640) ερχονται (5736) ημεραι εν αις ερουσιν (5692) μακαριαι αι στειραι και αι κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν (5656) και μαστοι οι ουκ εθρεψαν (5656)
PES – ܕ݁ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܶܝܢ ܠܥܰܩܪܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܰܪܣܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܠܶܕ݂ ܘܠܰܬ݁ܕ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܰܝܢܶܩܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile